Leegstandsverordening Schiedam versus Vlaardingen

LEEG………………

De gegoede lezer van door de gemeente genomen collegebesluiten, ik geef toe, het is misschien een select groepje nerds, zal het niet ontgaan zijn, dat recentelijk een toelichting op de invoering van de Leegstandsverordening is gepasseerd. Opvallende conclusie: kosten op jaarbasis, voorlopig ingeschat, een tonnetje of drie, werkgelegenheid voor ruim drie fte’s, een formuliertje ontworpen voor ruim een ton. En, niet onbelangrijk, de mededeling dat het gebrek aan resultaten en vertrouwen dat buurgemeente Schiedam boekt met haar Leegstandsverordening. De toon is gezet om dit natuurlijk nooit zo door de Vlaardingse raad te krijgen.

Even bellen met de buren. Die hebben vast met geld gesmeten om het tot een ruïne vervallend stadscentrum op te poetsen met een Leegstandsverordening. Daags erna landt de beantwoording op mijn vragen in mijn postvak.

Schiedam heeft met betrokkenheid van vastgoedeigenaren, ondernemers en direct betrokkenen, op 1 mei 2017 een Leegstandsverordening ingevoerd en in het verordeningsgebied een eerste leegstandscontrole gedaan. Vanaf augustus 2017 tot juni 2018 zijn met ca. 90 vastgoedeigenaren gesprekken gevoerd over 130 leegstaande panden. Na deze gesprekken en vervolgacties, lees uitvoering van de Leegstandsverordening, is driemaandelijks gemonitord. Voor zover de eigenaar nog niet zelfzijn leegstaand pand had aangemeld, is er contact door de gemeente met hem of haar opgenomen. Daarbij maakte de Gemeente Schiedam gebruik van een extern adviseur, die volledig door de Provincie Zuid Holland werd bekostigd.

De uitvoering van de leegstandsverordening komt vooral neer op ambtelijke inzet, hoofdzakelijk communicatie, een eigenarenbijeenkomst, inzet BOA’s bij leegstandstellingen, een applicatie leegstandsbeheer en juristen bij eventueel op te leggen boetes.
Omdat de uitvoering van de leegstandsverordening vooral neerkomt op ambtelijke inzet zijn de kosten tot op heden hoofdzakelijk gemaakt voor communicatie, de eigenarenbijeenkomst in januari 2017, een applicatie voor leegstandsbeheer en extra inzet van BOA’s en juristen voor de leegstandstellingen en de opgelegde boete’s.
Totaal zijn de gemaakte kosten voor de invoering en uitvoering van de leegstandsverordening tot 1 maart 2019: € 113.000 waarvan € 58.000 aan uitgekeerde subsidies voor de regeling revitalisering. In de reserve binnenstad is nog € 582.000 gereserveerd voor de leegstandsverordening en de genoemde regelingen. De vaste kosten voor de leegstandsverordening bedragen, naast de ambtelijke beleidsinzet, voor de controles door BOA’s, communicatie en de applicatie voor leegstandsbeheer circa € 15.000 per jaar. Al het overige budget is beschikbaar voor subsidies voor genoemde regelingen.

De aanpak heeft erin geresulteerd dat een jaar na de invoering van de Leegstandsverordening het leegstandspercentage in het verordeningsgebied afgenomen is van 25,9% in augustus 2017 naar 19,5% in mei 2018 en in juni 2019 nog verder gedaald naar 18%. Voor de gehele binnenstad is het percentage van ruim 24% gedaald naar 20% in februari 2019. En last but not least: er zijn maar drie boetetrajecten.
In haar evaluatie van juli 2018 meldt het Schiedams College aan de gemeenteraad:
“Op dit moment ervaren ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, maar ook medewerkers van de gemeente zelf, dat er veel ‘reuring’ en beweging ontstaat in het gebied. Er worden panden getransformeerd naar wonen, panden worden verkocht aan eigenaren die met het vastgoed aan de slag gaan, er hebben zich nieuwe ondernemers gevestigd en dit alles resulteert in een positieve sfeer in het gebied.

Het lijkt erop dat Schiedam wordt ontdekt. De opgedane ervaringen zijn positief. De invoer van de Leegstandsverordening heeft ons vertrouwen gegeven in het belang van deze aanpak.”
Tot zover de samenvatting van de beantwoording van mijn vragen uit het Schiedamse.
Duidelijk is, en dat werd nog eens per mail benadrukt, dat de mededeling over uitblijvende resultaten en vertrouwen in de uitvoering van de Leegstandsverordening niet gedeeld wordt door het Schiedams College. Sterker nog, zij spreekt er haar volste vertrouwen over uit.
Opvallend is het gebruik van ingehuurde externe expertise en de bekostiging ervan door de Provincie Zuid Holland, de grote verschillen in organisatie en uitvoeringskosten. En natuurlijk de relatie tot een gedegen binnenstadsplan of voorlopers ervan.

De komende weken start het politieke handel -en wandelseizoen weer, komt er een einde aan het reces. Ik ben benieuwd of de huidige aangeleverde informatie voldoende valide is om de raad tot een afgewogen oordeel te laten komen?

Wouter Willem Schutte

Iets gezien/gehoord of nieuwstip: : info@vandebedenkers.nl

Eén reactie

  1. Geachte heer Schutte,

    Zowel in uw stuk als ook te lezen op http://www.kennisnetwerkbinnensteden.nl (achtergrondartikel: Leegstandsverordening in de praktijk(, wordt aangegeven dat er financieel zwaar is ingezet op de inhuur van externen/deskundigen die door de provincie zijn bekostigd. Heeft u enig inzicht over hoeveel geld we dan praten? Verder geeft u aan dat de kosten 113.000 hebben bedragen. Hoe moet ik echter de reservering van 582.000 euro interpreteren? Waarom worden of moeten deze gelden gereserveerd worden. Verder bent u van mening dat een afname van slechts 8 % leegstand in 2,5 jaar tijd, waarbij het er naar uit ziet dat de rek er inmiddels uit cq de afname stagneert aangezien de afname vanaf mei 2018 tot en met juni 2019 slechts 1,5 % is, we echt kunnen spreken van een overweldigend succes van deze verordening in Schiedam?

    Mvg,

    Eric Schroder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *